Zadania

zaDANIA STOWARZYSZENIA

Wieruszów, dnia 2 kwietnia 2023r.


Szanowne Panie i Panowie,

Członkowie Stowarzyszenia św. Rocha

przy Parafii Rzymskokatolickiej

pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wieruszowie


Zarząd Stowarzyszenia św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie , na podstawie § 28 Statutu Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków, które rozpocznie się w dniu 23 kwietnia 2023r. o godz. 18.15 w salce katechetycznej przy ul. Kuźnickiej 11 z proponowanym poniżej porządkiem obrad.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

1.Otwarcie obrad  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Wybór komisji skrutacyjnej i protokolanta.

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5.Stwierdzenie prawomocności obrad.

6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.

7.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.

9.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

10.Sprawy różne i wniesione.

11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.Prezes Stowarzyszenia

Ks. Karol Galewski