Statut Stowarzyszenia św. Rocha
przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stowarzyszenie św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie” zwane dalej w niniejszym statucie „Stowarzyszeniem”.
2.Stowarzyszenie może używać następującej nazwy skróconej „ Stowarzyszenie św. Rocha w Wieruszowie”
3.Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego  realizowania swych celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wieruszów- ul Kuźnicka 11  98-400 Wieruszów

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 wraz z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci, druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

W ramach swej działalności Stowarzyszenie może współpracować z innymi krajowymi, zagranicznymi  i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8

Celem jak i przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie /zwaną dalej Parafią/ w renowacji zabytków na terenie Parafii, szczególnie zabytkowego kościoła św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej i remontach pomieszczeń  i budynków należących do Parafii
2. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących do wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości Kościoła Katolickiego w ramach wspólnot parafialnych
3. Prowadzenie działalności charytatywnej.
4. Troska o dzieci niepełnosprawne oraz ich rehabilitacje.
5. Podejmowanie działań profilaktycznych służących zapobieganiu patologiom wśród dzieci, młodzieży i w rodzinach np.: alkoholizm, narkomania itp.
6. Organizowanie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie wymiany zagranicznej dzieci, młodzieży i rodzin oraz upowszechnianie korzystania z dóbr kultury.
8. Rozwijanie zainteresowań twórczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych / chóry, zespoły itp.
9. Organizowanie czasu wolnego, wypoczynku, pielgrzymek dla dzieci i dorosłych.
10. Troska o ekologię i edukację ekologiczną.
11. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.
12. Wspieranie inicjatyw regionalnych promujących historię, kulturę i lokalne zwyczaje.
13. Działalność wydawniczą promującą Stowarzyszenie, Parafię i region.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z władzami kościelnymi, rządowymi, oświatowymi, rodzicami, samorządami i organizacjami pozarządowymi.
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.
3. Pozyskiwanie i gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych.
4. Organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, sportowych, ekologicznych, wystaw, kursów,     pokazów, sympozjów, spotkań, konkursów, wycieczek, obozów itp.
5. Współpracę z instytucjami, organizacjami i fundacjami w kraju i za granicą.
6. Wydawanie książek, czasopism, broszur i biuletynów związanych z celami Stowarzyszenia.
7. Popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych służących dobru dzieci, młodzieży i rodzin.
8. Tworzenie bazy dla działalności statutowej wśród dzieci, młodzieży i rodzin
9. Fundowanie stypendiów

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jednakże w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków, a wyłącznie do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

2. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, także cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która  złożyła pisemną deklarację członkostwa, zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia i została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Małoletni mogą także należeć do Stowarzyszenia i korzystać ze swoich praw członkowskich zgodnie z prawem o stowarzyszeniach oraz innymi obowiązującymi przepisami.

5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna i fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla rozwoju Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie oraz zasłużona dla realizacji celów zawartych w statucie. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie Zwyczajni mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2. i 3. Ustawy –„Prawo o stowarzyszeniach.”
b)  korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut i regulaminy wewnętrzne.
c) udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek.

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz  stosować się do uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
2. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,  dbać o jego dobre imię, upowszechniać ideały chrześcijańskie.
3. Aktywnie brać udział w pracach Stowarzyszenia, uczestniczyć w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

4. Regularnie opłacać składki członkowskie

§ 14 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1) śmierci członka Stowarzyszenia,
2) rozwiązania się Stowarzyszenia,
3) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Stowarzyszenia złożonej na piśmie,
4) wykluczenia na wniosek  Zarządu Stowarzyszenia:
    a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
    b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, przepisów,
    c) nieopłacenia przez sześć (6) miesięcy składek członkowskich.

§ 15

Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień statutu i innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.

§ 16

Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie zainteresowanej prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały w tej sprawie.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna

§ 18

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 19

2. Pozostałe uchwały władz Stowarzyszenia, inne niż określone w ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień §45 niniejszego statutu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50%  członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 20

Ze wszystkich posiedzeń władz Stowarzyszenia sporządza się protokół.

§ 21

Członek władz Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach na czas określony lub odwołany decyzją Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

§ 22

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  wybiera nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w miejsce tych, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji.

§ 23

Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, celem przyjęcia sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia oraz raz na trzy lata celem wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć najpóźniej 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem obrad.
2. Każdy członek Stowarzyszenia posiada jeden głos.
3. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków, co najmniej na 15 dni przed obradami z podaniem porządku i miejsca obrad. Informację o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wywiesza się na tablicy informacyjnej Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie oraz na stronie internetowej Parafii.
4. Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami wniesionymi w trakcie obrad, jeżeli zostaną wniesione i przegłosowane, zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek minimum 20% członków Stowarzyszenia.
6. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogółu członków Stowarzyszenia.

§ 26

1.W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie Stowarzyszenia posiadający  czynne i bierne prawo wyborcze.

2.W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
1) przedstawiciele członków wspierających,
2) osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia,
3) członkowie honorowi.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania  należy:
1) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) określanie liczby członków Zarządu,
5) wybór członków Zarządu
6) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.
8) podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia,
10) podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia,
11) uchwalenie wewnętrznych struktur organizacyjnych Stowarzyszenia,
12) odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz członków  Komisji Rewizyjnej,
13) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.
14) uchwalanie regulaminów i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Stowarzyszenia

§ 28

Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków, w tym: z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 29

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz występowanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał i zwoływanie Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) opracowywanie planów działania i planów finansowania Stowarzyszenia,
5) przyjmowanie członków Stowarzyszenia
6) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz finansowych,
7) zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia,
8) prowadzenie księgowości oraz ewidencji członków,
9) nadzór nad pracownikami i innymi osobami podległymi Zarządowi,
10) nadzór nad działalnością gospodarczą i szkoleniową,
11) wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń.
12) Wydawanie opinii w sprawach związanych z życiem społeczeństwa lokalnego, pojawienia się nowych trendów społecznych, zabierania głosu w środkach społecznego przekazu.

§ 30

Komisja Rewizyjna
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym: Wiceprzewodniczącego i  Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej jeden raz na kwartał sporządzając z każdego posiedzenia protokół.
7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej stowarzyszenia co najmniej dwa razy w roku.
2) żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli.
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4) współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Nagrody i kary

§ 32

Członkowie Stowarzyszenia oraz etatowi pracownicy za wzorowe wykonanie swoich obowiązków mogą być nagrodzeni w formie:
1) pochwały ustnej lub na piśmie,
2) dyplomu uznania,
3) nagrody rzeczowej lub pieniężnej.

§ 33

Za naganne zachowanie, nieprzestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów na członków Stowarzyszenia mogą być nakładane następujące kary:
1) upomnienie ustne,
2) nagana na piśmie,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) zawieszenie w prawach członka,
5) wykluczenie.

§ 34

Członkowie zawieszeni lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

§ 36

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie oraz wpisowe,
2) dotacje, ofiary, darowizny, spadki i subwencje,
3) dochody z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
4) inne wpływy.

§ 37

Do występowania na zewnątrz w imieniu Stowarzyszenia jako osoby prawnej uprawnionych jest  minimum dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub jeden z V-ce Prezesów.

§ 38

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


§ 39

W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 40

Do aktu nabycia, zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

§ 41

Zarząd składa sprawozdanie z obrotu finansowego i stanu majątku Stowarzyszenia na corocznym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, nie później niż do końca czerwca danego roku.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 42

Zmiana statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia może wystąpić na mocy uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków oraz 50% głosów +1 głos ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 43

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna wyznaczyć likwidatorów i określić sposoby i okres likwidacji.

§ 44

1.Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na rzecz organizacji o podobnym profilu działalności i działającej w obrębie powiatu wieruszowskiego.
2.Decyzję w sprawie przeznaczenia majątku, o którym mowa w ust. 1, podejmuje w uchwale Walne Zebranie Członków.


Niniejszy Statut przyjęto na Zgromadzeniu Założycielskim
w dniu 7 kwietnia 2013r.

Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu