SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI  Stowarzyszenia św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wieruszowie za 2022 rok.

Podstawowe dane o Stowarzyszeniu – sprawy ogólne.

Nazwa:
Stowarzyszenie św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie,

Formuła organizacyjno – prawna:  stowarzyszenie

Siedziba i adres – 98-400 Wieruszów, ul Kuźnicka 11,

Data wpisu do KRS – 27.07.2013r.,

Numer KRS - 0000471565 

Numer REGON – 101696584

Numer NIP - 9970152301

Nasze Stowarzyszenie zostało utworzone 7 kwietnia 2013 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym w oparciu o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 18 października 2019r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego

Założycielami Stowarzyszenia jest grono mieszkańców Ziemi Wieruszowsko-Kępińskiej, którzy postanowili poświęcić swój czas, pieniądze, zdolności dla pracy społecznej. Działalność pożytku publicznego jest wyłącznym przedmiotem działalności Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 12 czerwca 2022r., w roku 2022 pełnił funkcję w składzie pięciu osób:

Ks. Karol Galewski – Prezes,

Jerzy Dębski – Wiceprezes,

Paweł Marian Malik – Wiceprezes,

Cezary Mazurowski – Skarbnik,

Jarosław Dębski – Sekretarz.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybrana przez Walne Zebranie Członków w dniu 12 czerwca 2022r., w roku 2022 składała się z 3 osób w składzie:

Roman Malik – Przewodniczący,

Marek Stojecki – Wiceprzewodniczący,

Leszek Synowiec – Sekretarz.

Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział Wieruszów i na tym rachunku przechowuje posiadane środki pieniężne.

Pomoc księgową w zarządzaniu i kontrolowaniu funduszami pieniężnymi sprawuje Biuro Rachunkowo-Prawne Pana Marka Biczysko w Wieruszowie ul Kordeckiego 4/12, z którym została podpisana stosowna umowa na zasadach wolontariatu. 

Informacja o naszym Stowarzyszeniu jest obecna w Internecie. Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie znajduje się zakładka Stowarzyszenie św. Rocha / http://www.pnnmp.pl/ /.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia można zapoznać się ze statutem, z informacjami o zarządzie i o aktualnych sprawach.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest wyłącznie prowadzenie na rzecz ogółu społeczności, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1.Wspieranie Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie /zwanej dalej Parafią/ w renowacji zabytków na terenie parafii, szczególnie zabytkowego kościoła Św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej                         i remontach pomieszczeń i budynków należących do parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie.

2Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących do wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości kościoła katolickiego w ramach wspólnot parafialnych.

3.Prowadzenie działalności charytatywnej.

4.Troska o dzieci niepełnosprawne oraz ich rehabilitacje.

5.Podejmowanie działań profilaktycznych służących zapobieganiu patologiom wśród dzieci, młodzieży i w rodzinach np.: alkoholizm, narkomania itp.

6.Organizowanie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

7.Organizowanie wymiany zagranicznej dzieci, młodzieży i rodzin oraz upowszechnianie korzystania z dóbr kultury.

8.Rozwijanie zainteresowań twórczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych /chóry, zespoły itp./

9.Organizowanie czasu wolnego, wypoczynku, pielgrzymek dla dzieci i dorosłych.

10.Troska o ekologie i edukacje ekologiczna.

11.Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

12.Wspieranie inicjatyw regionalnych promujących historie, kulturę i lokalne zwyczaje.

13.Działalność wydawnicza promująca stowarzyszenie, parafie i region.

Działalność Stowarzyszenia w 2022 roku.

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2022 odbył 12 protokołowanych posiedzeń. 

Przedmiotem obrad były między innymi:

1.Tezy dot. celów działalności oraz źródeł finansowania działalności.

a)„LIDER” – środki finansowe na akcje wypoczynku dla dzieci

b)100 lecie powstania Parafii nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie

c)projekt rewitalizacji terenów zielonych wokół kościoła Nawiedzenia NMP.

d)Sprawa pozyskania środków na odrestaurowanie instrumentu organowego z kościoła św. Rocha

e)Przygotowanie wniosku o odrestaurowanie zabytkowej predelli w kościele św. Rocha 

f)Oświetlenie cmentarza i kościoła św. Rocha

g)Wykonanie ołtarza soborowego, ambonki, stolika pod kielich i ampułki oraz świecznika pod paschał do kościoła św. Rocha.

h)Wsparcie imprezy dla miłośników koni na Podzamczu 

2.Wystąpienie do stosownych organizacji z następującymi wnioskami:

a/ poparcie wniosku o dofinansowanie renowacji zabytkowego instrumentu organowego w kościele św. Rocha

b/ przygotowanie i poparcie wniosku składanego przez parafię o dofinasowanie odrestaurowania zabytkowej predelli z kościoła św. Rocha

c/Poparcie wniosku o doprowadzenie instalacji gazowej do kościoła w ramach prac przy remoncie ul Kuźnickiej

Pierwszym projektem zrealizowanym przez Stowarzyszenie w roku 2022 było przygotowanie i napisanie, a następnie poparcie wniosku, składanego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o sfinansowanie renowacji zabytkowej predelli  oraz instrumentu organowego z kościoła św. Rocha.

W styczniu w czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy jednodniowy wyjazd narciarski dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. 

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie pomagali podczas organizowania uroczystości 100-elcia parafii: uczestniczyli w spotkaniu z księdzem Bp Damianem Brylem podczas wizytacji, przygotowali pomieszczenia i jedzenie na koncert zespołu TGD, przygotowali kościół i pomieszczeniu do przebierania dla chóru Poznańskie Słowiki.

W lutym zdecydowano, że z środków własnych wykonane zostaną: ołtarz soborowy, ambonka, świecznik pod paschał oraz stolik liturgiczny. Wybrano wykonawcę: Pracownie Konserwatorska ART.-KONS z Ostrowa Wlkp, która wykonała projekt oraz podjęła się wykonania prac, po wyrażeniu zgody przez Urząd Konserwatora w Łodzi, do sierpnia 2022r.

W lipcu, członkowie stowarzyszenia, zorganizowali  wyjazd jednodniowy dla dzieci i młodzieży z naszej parafii do Łodzi, gdzie zwiedzono zoo, ul piotrowską oraz park przemysłowy oraz byli współorganizatorami pikniku Country w Podzamczu.

W sierpniu stowarzyszenie, wspomagało parafię w przygotowaniu odpustu św. Rocha oraz podziękowało ks. Bp Łukaszowi Buzunowi za poświęcenie ołtarza, ambonki, stolika liturgicznego oraz świecznika pod paschał w czasie odpustu.. 

W wrześniu wspólnie z parafią zorganizowano obchody rocznicy wybuchu 2 wojny światowej na naszym cmentarzu oraz stowarzyszenie pomogło napisać i poparło wniosek do fundacji ORLEN o dofinansowanie renowacji zabytkowego instrumentu organowego w kościele św. Rocha

W październiku Stowarzyszenie wybrało i wysłało delegację na obchody uczczenia ofiar mieszkańców Śremu w 1939r., 

Finanse Stowarzyszenia w 2022roku.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i  nie udzielało kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących stowarzyszenia.

W 2022r. stowarzyszenie uzyskało przychód w kwocie 9760,40 z tytułu wpłat 1% podatku od osób fizycznych, 3840,00 stanowiły składki członkowskie, przekazano też darowiznę w wysokości 2000,00 zł. Wydatki to: prowizje bankowe-145,50 oraz zapłata za ołtarz soborowy, ambonkę, świecznik pod paschał i stolik liturgiczny- 40 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. na koncie bankowym stowarzyszenia zanotowano kwotę: 2547,08 zł

Zamierzenia na przyszłość.

-rozwijanie form wypoczynku dzieci i młodzieży z naszej parafii. W roku 2023 będziemy 

-kontynuować wsparcie organizacyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie przy pracach renowacyjnych dotyczących  renowacji zabytkowych elementów wyposażenia kościoła św. Rocha:  instrumentu organowego oraz zabytkowej predelli. 

-Będziemy składać wnioski, aby oświetlić cmentarz oraz założyć monitoring.

-rozwój dotychczasowego poziomu organizacyjnego i  finansów Stowarzyszenia oraz realizacja głównych celów statutowych,

-W 2023 zorganizujemy wyjazdy zimowy i letni dla dzieci młodzieży z naszej parafii.

-ciągłe poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia.

Sprawy pozostałe (różne).

Stowarzyszenie rzetelnie wypełniało ciążące na nim obowiązki publiczno – prawne, między innymi składając niezbędne dokumenty i deklaracje podatkowe.

Stowarzyszenie nie prowadziło w 2022 roku działalności gospodarczej, nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabyło jakiejkolwiek nieruchomości ani innych środków trwałych, nie nabyło również obligacji. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Stowarzyszeniu kontrola. W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu Stowarzyszenia oraz komisji rewizyjnej nie pobierali jakichkolwiek wynagrodzeń z tytułu piastowanych funkcji

Za  Zarząd Stowarzyszenia:

Ks. Karol Galewski

Jerzy Dębski

Paweł Marian Malik

Cezary Mazurowski

Jarosław Dębski

Wieruszów-Podzamcze, dnia 23.04.2023r.

Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu