MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________
MSZA ONLINE
msza_online.png

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Św. Rocha:

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Ks. Karol Galewski

Zastępca Prezesa: Paweł Malik

Zastępca Prezesa: Roman Depa

Sekretarz: Jarosław Dębski

Skarbnik: Cezary Mazurowski

Komisja Rewizyjna:

Roman Malik

Marek Stojecki

Leszek Synowiec 

 

NR REGON: 101696584

NR KONTA BANKOWEGO:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieruszów

37 9256 0004 2607 8621 2000 0010

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenia św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie za 2020 rok.Podstawowe dane o Stowarzyszeniu – sprawy ogólne.

Nazwa:  Stowarzyszenie św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie,

Formuła organizacyjno – prawna:  stowarzyszenie

Siedziba i adres – 98-400 Wieruszów, ul Kuźnicka 11,

Data wpisu do KRS – 27.07.2013r.,

Numer KRS - 0000471565 

Numer REGON – 101696584

Numer NIP - 9970152301

Nasze Stowarzyszenie zostało utworzone 7 kwietnia 2013 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym w oparciu o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Założycielami Stowarzyszenia jest grono mieszkańców Ziemi Wieruszowsko-Kępińskiej, którzy postanowili poświęcić swój czas, pieniądze, zdolności dla pracy społecznej. Działalność pożytku publicznego jest wyłącznym przedmiotem działalności Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 14 kwietnia 2019r., w roku 2019 pełnił funkcję w składzie pięciu osób:

Ks. Karol Galewski – Prezes,

Roman Depa – Wiceprezes,

Paweł Marian Malik – Wiceprezes,

Cezary Mazurowski – Skarbnik,

Jarosław Dębski – Sekretarz.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybrana przez Walne Zebranie Członków w dniu 14 kwietnia 2019r., w roku 2019 składała się z 3 osób w składzie:

Roman Malik – Przewodniczący,

Marek Stojecki – Wiceprzewodniczący,

Leszek Synowiec – Sekretarz.

Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział Wieruszów i na tym rachunku przechowuje posiadane środki pieniężne.

Pomoc księgową w zarządzaniu i kontrolowaniu funduszami pieniężnymi sprawuje Biuro Rachunkowo-Prawne Pana Marka Biczysko w Wieruszowie ul Kordeckiego 4/12, z którym została podpisana stosowna umowa na zasadach wolontariatu. 

Informacja o naszym Stowarzyszeniu jest obecna w Internecie. Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie znajduje się zakładka Stowarzyszenie św. Rocha / http://www.pnnmp.pl/ /.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia można zapoznać się ze statutem, z informacjami o zarządzie i o aktualnych sprawach.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest wyłącznie prowadzenie na rzecz ogółu społeczności, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1.Wspieranie Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie /zwanej dalej Parafią/ w renowacji zabytków na terenie parafii, szczególnie zabytkowego kościoła Św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej  i remontach pomieszczeń i budynków należących do parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie.

2.Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących do wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości kościoła katolickiego w ramach wspólnot parafialnych.

3.Prowadzenie działalności charytatywnej.

4.Troska o dzieci niepełnosprawne oraz ich rehabilitacje.

5.Podejmowanie działań profilaktycznych służących zapobieganiu patologiom wśród dzieci, młodzieży i w rodzinach np.: alkoholizm, narkomania itp.

6.Organizowanie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

7.Organizowanie wymiany zagranicznej dzieci, młodzieży i rodzin oraz upowszechnianie korzystania z dóbr kultury.

8.Rozwijanie zainteresowań twórczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych /chóry, zespoły itp./

9.Organizowanie czasu wolnego, wypoczynku, pielgrzymek dla dzieci i dorosłych.

10.Troska o ekologie i edukacje ekologiczna.

11.Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

12.Wspieranie inicjatyw regionalnych promujących historie, kulturę i lokalne zwyczaje.

13.Działalność wydawnicza promująca stowarzyszenie, parafie i region.


Działalność Stowarzyszenia w 2020 roku.

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2020 odbył 12 protokołowanych posiedzeń. 

Przedmiotem obrad były między innymi:

1.Tezy dot. celów działalności oraz źródeł finansowania działalności.

a)„LIDER” – środki finansowe na akcje wypoczynku dla dzieci,

b)projekt rewitalizacji terenów zielonych wokół kościoła Nawiedzenia NMP.

c)odnowienie otoczenia Kościoła Nawiedzenia NMP 

g)Sprawa pozyskania środków na odrestaurowanie ołtarza bocznego  lewego w kościele św. Rocha

h)Przygotowanie wniosku o odrestaurowanie prospektu organowego w kościele św. Rocha 

i)Przygotowanie wniosku o wpisanie instrumentu organowego do rejestru zabytków

j)Oświetlenie cmentarza i kościoła św. Rocha

k)Pozyskanie terenów pod parking przy kościele parafialnym

2.Wystąpienie do stosownych organizacji z następującymi wnioskami:

a/ poparcie wniosku o dofinansowanie renowacji zabytkowego ołtarza bocznego lewego w kościele św. Rocha,

b/ przygotowanie i poparcie wniosku składanego przez parafię o wpisanie instrumentu organowego w kościele św. Rocha

Pierwszym projektem zrealizowanym przez Stowarzyszenie w roku 2020 było przygotowanie i napisanie, a następnie poparcie wniosku, składanego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o sfinansowanie renowacji zabytkowego ołtarza z kościoła św. Rocha.

Od marca z inicjatywy stowarzyszenia transmitowano co miesiąc Msze z kościoła św. Rocha z prośbą o ustanie epidemii.

W lipcu, członkowie stowarzyszenia, pomalowali i zakonserwowali kościół św. Rocha.

W sierpniu stowarzyszenie, wspomagało parafię w przygotowaniu odpustu św. Rocha. 

W wrześniu wspólnie z parafią zorganizowano obchody rocznicy wybuchu 2 wojny światowej na naszym cmentarzu.

W październiku Stowarzyszenie wybrało i wysłało delegację na obchody uczczenia ofiar mieszkańców Śremu w 1939r., 

Finanse Stowarzyszenia w 2020roku.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i  nie udzielało kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących stowarzyszenia.

W 2020r. stowarzyszenie uzyskało przychód w kwocie 4152,70 z tytułu wpłat 1% podatku od osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2020r. na koncie bankowym stowarzyszenia zanotowano kwotę: 17,026.78 zł

Zamierzenia na przyszłość.

-rozwijanie form wypoczynku dzieci i młodzieży z naszej parafii. W roku 2021 będziemy 

-kontynuować wsparcie organizacyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie przy pracach renowacyjnych dotyczących  renowacji zabytkowych elementów wyposażenia kościoła św. Rocha: ołtarza bocznego lewego, prospektu organowego oraz organ.

-Składanie wniosków dotyczących oświetlenia ciągu rowerowo-pieszego od ronda do cmentarza św. Rocha.

-Będziemy składać wnioski, aby oświetlić cmentarz oraz założyć monitoring.

-rozwój dotychczasowego poziomu organizacyjnego i  finansów Stowarzyszenia oraz realizacja głównych celów statutowych,

-ciągłe poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia.

Sprawy pozostałe (różne).

Stowarzyszenie rzetelnie wypełniało ciążące na nim obowiązki publiczno – prawne, między innymi składając niezbędne dokumenty i deklaracje podatkowe.

Stowarzyszenie nie prowadziło w 2020 roku działalności gospodarczej, nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabyło jakiejkolwiek nieruchomości ani innych środków trwałych, nie nabyło również obligacji. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Stowarzyszeniu kontrola. W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu Stowarzyszenia oraz komisji rewizyjnej nie pobierali jakichkolwiek wynagrodzeń z tytułu piastowanych funkcji

Za  Zarząd Stowarzyszenia:

Ks. Karol Galewski

Roman Depa

Paweł Marian Malik

Cezary Mazurowski

Jarosław Dębski

Wieruszów-Podzamcze, dnia 20.06.2021r.
 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu