MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Św. Rocha:

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Ks. Karol Galewski

Zastępca Prezesa: Paweł Malik

Zastępca Prezesa: Roman Depa

Sekretarz: Jarosław Dębski

Skarbnik: Cezary Mazurowski

Komisja Rewizyjna:

Roman Malik

Marek Długaszewski

Leszek Synowiec 

 

NR REGON: 101696584

NR KONTA BANKOWEGO:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieruszów

37 9256 0004 2607 8621 2000 0010

 

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE  Z DZIAŁALNOŚCI 


Stowarzyszenia św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie za 2017 rok.


Podstawowe dane o Stowarzyszeniu – sprawy ogólne.


Nazwa:  Stowarzyszenie św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie,

Formuła organizacyjno – prawna:  stowarzyszenie

Siedziba i adres – 98-400 Wieruszów, ul Kuźnicka 11,

Data wpisu do KRS – 27.07.2013r.,

Numer KRS - 0000471565 

Numer REGON – 101696584

Numer NIP - 9970152301


Nasze Stowarzyszenie zostało utworzone 7 kwietnia 2013 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym w oparciu o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Założycielami Stowarzyszenia jest grono mieszkańców Ziemi Wieruszowsko-Kępińskiej, którzy postanowili poświęcić swój czas, pieniądze, zdolności dla pracy społecznej. Działalność pożytku publicznego jest wyłącznym przedmiotem działalności Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 31 stycznia 2016r., w roku 2017 pełnił funkcję w składzie pięciu osób:

Ks. Karol Galewski – Prezes,

Roman Depa – Wiceprezes,

Paweł Marian Malik – Wiceprezes,

Cezary Mazurowski – Skarbnik,

Jarosław Dębski – Sekretarz.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybrana przez Walne Zebranie Członków w dniu 31 stycznia 2106r., w roku 2017 składała się z 3 osób w składzie:

Roman Malik – Przewodniczący,

Marek Długaszewski – Wiceprzewodniczący,

Leszek Synowiec – Sekretarz.


Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział Wieruszów i na tym rachunku przechowuje posiadane środki pieniężne.

Pomoc księgową w zarządzaniu i kontrolowaniu funduszami pieniężnymi sprawuje Biuro Rachunkowo-Prawne Pana Marka Biczysko w Wieruszowie ul Kordeckiego 4/12, z którym została podpisana stosowna umowa na zasadach wolontariatu. 

Informacja o naszym Stowarzyszeniu jest obecna w Internecie. Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie znajduje się zakładka Stowarzyszenie św. Rocha / http://www.pnnmp.pl/ /.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia można zapoznać się ze statutem, z informacjami o zarządzie i o aktualnych sprawach.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest wyłącznie prowadzenie na rzecz ogółu społeczności, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1.Wspieranie Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie /zwanej dalej Parafią/ w renowacji zabytków na terenie parafii, szczególnie zabytkowego kościoła Św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej i remontach pomieszczeń i budynków należących do parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie.

2.Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących do wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości kościoła katolickiego w ramach wspólnot parafialnych.

3.Prowadzenie działalności charytatywnej.

4.Troska o dzieci niepełnosprawne oraz ich rehabilitacje.

5.Podejmowanie działań profilaktycznych służących zapobieganiu patologiom wśród dzieci, młodzieży i w rodzinach np.: alkoholizm, narkomania itp.

6.Organizowanie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

7.Organizowanie wymiany zagranicznej dzieci, młodzieży i rodzin oraz upowszechnianie korzystania z dóbr kultury.

8.Rozwijanie zainteresowań twórczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych /chóry, zespoły itp./

9.Organizowanie czasu wolnego, wypoczynku, pielgrzymek dla dzieci i dorosłych.

10.Troska o ekologie i edukacje ekologiczna.

11.Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

12.Wspieranie inicjatyw regionalnych promujących historie, kulturę i lokalne zwyczaje.

13.Działalność wydawnicza promująca stowarzyszenie, parafie i region.


Działalność Stowarzyszenia w 2017 roku.

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2017 odbył 12 protokołowanych posiedzeń. 

Przedmiotem obrad były między innymi:

1.Tezy dot. celów działalności oraz źródeł finansowania działalności.

a)Fundusz przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii,

b)„LIDER” – środki finansowe na akcje wypoczynku dla dzieci,

c)projekt rewitalizacji terenów zielonych wokół kościoła NMP, w tym wykonanie oświetlenia kościoła parafialnego

d)zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia cmentarza św. Rocha

e)wnioskowanie o wykonanie ciągu rowerowo-pieszego od ronda do cmentarza św. Rocha 

f)Sprawa pozyskania środków na odrestaurowanie ołtarzy bocznych w kościele św. Rocha

g)Przygotowanie wniosku o odrestaurowanie zabytkowych figur św. Wojciecha, św. Stanisława i dwóch stojących aniołów w kościele św. Rocha 

2.Wystąpienie do stosownych organizacji z następującymi wnioskami:

a/ poparcie wniosku o dofinansowanie renowacji zabytkowych ołtarzy bocznych w kościele św. Rocha,

b/złożenie wniosku do Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o wykonanie ciągu rowerowo-pieszego do cmentarza św. Rocha,

c/ poparcie wniosku o dofinansowanie wypoczynku młodzieży do Urzędu Miasta Wieruszów

d)złożenie wniosku o odrestaurowanie zabytkowych figur z kościoła św. Rocha do Lokalnej Grupy Działania między Prosną, a Wartą

Pierwszym projektem zrealizowanym przez Stowarzyszenie w roku 2017 było złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania: „Między Prosną, a Wartą o odrestaurowanie dwóch zabytkowych figur z kościoła św. Rocha. Niestety wniosek został pozytywnie oceniony, ale z powodu braku funduszy nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Zorganizowaliśmy  wyjazdu dzieci i młodzieży na narty z naszej parafii. 

14 młodych ludzi, mogło, albo nauczyć się, albo udoskonalić swoje umiejętności jazdy na nartach.  Wyjazd odbył się od 14 do 20 lutego 2017 do Ośrodka Narciarskiego w Białce Tatrzańskiej. Dzięki Urzędowi Miasta Wieruszów dzieci i młodzież miała zapewniony bezpłatny transport

25 maja 2017r. przy współpracy z biurem posła Piotra Polaka oraz Gimnazjum nr 2 w Wieruszowie zorganizowany został wyjazd  dla 48 dzieci i młodzieży do Warszawy, gdzie zwiedzono Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Sanktuarium Opatrzności Bożej, pałac i ogród w Warszawskich Łazienkach oraz Stare Miasto w Warszawie. Wyjazd został sfinansowany z środków własnych uczestników oraz Urzędu Miasta Wieruszów.

W październiku Stowarzyszenie brało czynny udział w obchodach ofiar mieszkańców Śremu w 1939r., wspólnie z Parafią i Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym „Arsonium” organizując wyjazd.

Od 10 do 17 grudnia wspólnie z Wieruszowskim Domem Kultury Stowarzyszenie zorganizowało wymianę młodzieży Polsko-Niemiecko-Ukraińskiej. Na ten cel pozyskano środki z Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia aktywnie wspierali  Proboszcza przy organizowaniu uroczystości kościelnych i parafialnych, zwłaszcza odpustu św. Rocha, . Ponadto dzięki zaangażowaniu zarządu, zorganizowano spotkanie z Starostą Wieruszowskim i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, w celu wykonania ciągu rowerowo-pieszego od ronda do cmentarza św. Rocha. Dzięki zarządowi zorganizowano spotkanie z radnym powiatowym Markiem Stojeckim, co zaowocowało zaproszeniem na posiedzenie Zarządu posła Piotra Polaka. Zarząd także, pomógł przy pozyskaniu nieodpłatnym słupów oświetleniowych od Miasta Wieruszów, które później wykorzystano przy oświetleniu kościoła parafialnego na Podzamczu. Samo oświetlenie powstało dzięki członkom Stowarzyszenia. 

Wpływy i wydatki  Stowarzyszenia w 2017roku.

Wpływy:

Składki członkowskie              1.440,00 zł

Wpłaty i darowizny                  8.946,12 zł 

Nadwyżka za 2016                   2.596,33 zł

Razem                                    12 982,45 zł


Wydatki:

Koszty realizacji trójstronnego programu nr P-713-16,10-17.12.2017(pobyt, przejazd, tłumacz) 8.946,12 zł

Pozostałe koszty rodzajowe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe)                                                   123,00 zł

Razem                                                                                                                                                 9.069,12 zł

                                                                  

Stan kasy na dzień 31 grudnia 2017 r. -3.913,33 zł

Zamierzenia na przyszłość.

-Rozwijanie form wypoczynku dzieci i młodzieży z naszej parafii. W roku 2018 będziemy składać wniosek o dofinansowanie wyjazdów w ramach projektu Lider. Wyjazd będzie obejmował wyjazdy: spływ kajakowy

-Kontynuowane wsparcie organizacyjne i finansowe dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie przy pracach renowacyjnych dotyczących  renowacji zabytkowych ołtarzy bocznych z kościoła św. Rocha.

-Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o sfinansowanie renowacji zabytkowych figur z kościoła św. Rocha

-Dokończenie prac związanych z ciągiem rowerowo-pieszym od ronda do cmentarza św. Rocha

-Rozwój dotychczasowego poziomu organizacyjnego i  finansów Stowarzyszenia oraz realizacja głównych celów statutowych,

-Ciągłe poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia.

Sprawy pozostałe (różne).

Stowarzyszenie rzetelnie wypełniało ciążące na nim obowiązki publiczno – prawne, między innymi składając niezbędne dokumenty i deklaracje podatkowe.

Stowarzyszenie nie prowadziło w 2017 roku działalności gospodarczej, nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabyło jakiejkolwiek nieruchomości ani innych środków trwałych, nie nabyło również obligacji. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Stowarzyszeniu kontrola. W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu Stowarzyszenia oraz komisji rewizyjnej nie pobierali jakichkolwiek wynagrodzeń z tytułu piastowanych funkcji. 

Za  Zarząd Stowarzyszenia:

Ks. Karol Galewski

Roman Depa

Paweł Marian Malik

Cezary Mazurowski

Jarosław Dębski

Wieruszów-Podzamcze, dnia 03.03.2018r. 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu