MAPA CMENTARZA
cmentarz_3.jpg
LITURGIA
GALERIA FOTO

GALERIA WIDEO

Konto Parafialne

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

RBS w LUTUTOWIE

Oddział w Wieruszowie

97 9256 0004

2604 0325 2000 0010 

Dobrodzieje Kościoła św. Rocha
     

Odnowienie Kościoła 

        św. Rocha

         wsparli:

    WIERUSZÓW
WIERUSZÓW
______________________
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
______________________
 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Kultury
______________________
Parafia Podzamcze
Parafia Podzamcze
______________________

 

             RBS

RBSe
______________________

   Budżet Obywatelski

             2015 

Budżet Obywatelski
______________________
MSZA ONLINE
msza_online.png

PYTANIA ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA 

1.Czym jest wiara ?

Jest przylgnięciem osobistym całego człowieka (rozumu i woli) do Boga.

2. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże ?
Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji, które stanowią jeden depozyt wiary.

3. Czym jest Pismo Święte ? 
Pismo Święte to księgi spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierające objawioną prawdę Bożą.

4. Kto jest autorem Pisma Świętego ?
Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który dał natchnieni ludzkim autorom.

5. Ile ksiąg zawiera Pismo Święte ? 
Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. ST zawiera 46 ksiąg, NT zawiera 27 ksiąg.

6. Dlaczego Bóg stworzył świat ?
Aby objawić swoją chwałę, aby swym stworzeniom dać udział w swojej prawdzie, dobroci i pięknie.

7. Co znaczą imiona „Jezus” i „Chrystus” ?
Imię „Jezus” znaczy – „Bóg zbawia”. „Chrystus” oznacza – „Namaszczony, Mesjasz”.

8.Co to jest sumienie ?
Sumienie jest sądem rozumu, przez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu.
 
9. Co znaczy imię „Pan” ? 
Imię „Pan” oznacza boską władzę.

10. Co czyni Duch Święty w Kościele  ?
Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół.

11. Kim jest Duch Święty ? 
Jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotną Ojcu i Synowi.

12. Co najpełniej świadczy o miłości Jezusa do człowieka ? 
To, że dobrowolnie złożył siebie w ofierze dla naszego zbawienia.

13. Co zawiera akt nawrócenia  ?
Akt nawrócenia zawiera żal za popełnione grzechy i mocne postanowienia, by nie grzeszyć więcej. Dotyczy więc przeszłości i przyszłości, a opiera się na ufności w miłosierdzie Boże.

14. Jaki jest ryt istotny sakramentu bierzmowania ?
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie Krzyżem św. na czole, którego dokonuje się, wkładając rękę w głowę wraz ze słowami : „Przyjmę znamię daru Ducha Świętego”

15. Czym jest grzech ?
Grzech jest obrazą Boga i Jego Miłości, raną zadaną własnej godności dziecka Bożego i Kościołowi.

16. Kiedy i po co Chrystus powrócił na ziemię  ? 
Chrystus powróci w chwale w Dzień Sądu, na końcu świata, aby dopełnić zwycięstwa dobra nad złem. 

17. Jakie warunki winien spędzić ten, kto chce przyjąć Komunię ?
Ten, kto chce przyjąć Komunię św. winien znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Kto świadom jest popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przystąpi do Komunii św. powinien przyjąć rozgrzeszenie w sakramencie pokuty.

18. Co to jest rok liturgiczny ? 
Jest to roczny cykl, z biegiem którego Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego aż po oczekiwanie błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.

19. W jaki sposób Syn Boży stał się człowiekiem ?
Jezus począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy.

20. Jakie są istotne cechy małżeństwa ?
Są to: jedność, nierozerwalność i otwarcie na płodność.

21. Czym jest Kościół ?
Kościół jest założoną przez Chrystusa wspólnotą wiary, nadziei i miłości mającą podwójny wymiar – ludzki i Boży: jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Jezusa.

22. Co to jest cnota ?
Cnota jest to stała dyspozycja świadomości i woli, która kieruje naszymi czynami, porządkuje nasze namiętności i kieruje naszym postępowaniem, aby było zgodne z rozumem.

23. Czym jest łaska ?
Jest udziałem w życiu Bożym; jest Boża pomocą, abyśmy byli zdolni odpowiedzieć na powołanie i mogli się stać przybranymi Jego dziećmi.

24. Czym jest grzech śmiertelny ?
Jest świadomym i dobrowolnym wyborem przeciwnym prawu Bożemu i wiecznemu przeznaczeniu człowieka.

25. Czym jest niebo ?
Niebo jest ostatecznym kresem i spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka, stanem najwyższego i statecznego szczęścia, pełnego zjednoczenia z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami, świętymi.

26. Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Eucharystię ?
Jezus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, wymawiając nad chlebem słowa: „to jest Ciało moje…” i nad winem „to jest kielich Krwi mojej…”.

27. Co to jest łaska uświęcająca ?
Jest darmowym darem, przez który Bóg obdarzył nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić.

28. Kiedy popełniamy grzech powszedni ?
Grzech powszedni popełniamy wtedy, gdy nie zachowujemy prawa moralnego w rzeczy mniejszej wagi, lub też w rzeczy ważnej, ale nie w pełni świadomie, czy też dobrowolnie.

29. Czym jest piekło ?
Piekło jest stanem ostatecznego zerwania jedności z Bogiem.

30. Jakie są podstawowe cechy Kościoła ?
Kościół jest jeden, powszechny, apostolski i święty.

31. Kiedy Jezus ustanowił sakrament pokuty ?
Jezus ustanowił sakrament pokuty w wieczór niedzieli zmartwychwstania w słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

32. Co to jest czyściec ?
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni Bożej, jednak nie całkowicie oczyszczeni, choć pewni są zbawienia, doświadczają po śmierci oczyszczenia, by otrzymać świętość konieczną do wejścia do radości Bożej.

33. Jakie są owoce sakramentu chrztu ?
Owocami sakramentu chrztu są: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów, narodziny do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego.

34. Jakie warunki winien spełnić kandydat do bierzmowania ?
Kandydat do bierzmowania winien wyznać wiarę, być w stanie łaski uświęcającej, mieć intencję przyjęcia tego sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła i w sprawach wiary.

35. Jakie są duchowe skutki odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty ?
Duchowymi skutkami sakramentu pokuty są: -pojednanie z Bogiem, -pojednanie z Kościołem, -darowanie kary wiecznej, będącej wynikiem grzechu ciężkiego, -darowanie kary doczesnej z grzechu, -pokój sumienia, -wzrost sił duchowych do chrześcijańskiej walki ze złem.

36. Jakie są owoce sakramentu bierzmowania ?
Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby w nas pogłębić łaskę dziecięctwa Bożego, zjednoczyć nas ściślej z Jezusem, uczynić silniejszą więź z Kościołem, włączyć nas pełniej w jego misję i pomóc w dawaniu świadectwa wierze chrześcijańskiej przez słowo, które towarzyszy dziełom.

37. Kim jest Jezus Chrystus ?
Jezus Chrystus jest Bogiem i Człowiekiem. Ma dwie natury: boską i ludzką, nie zmieszane, lecz zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego.

38. Kto udziela sakramentu bierzmowania ?
Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Może on z poważnych przyczyn pozwolić na udzielenie tego sakramentu kapłanom.

39. Co to znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta ?
Maryja jest Niepokalanie Poczęta to znaczy, że od chwili poczęcia została całkowicie zachowana od skazy grzechu pierworodnego.

40. Co to są sakramenty ?
Sakramenty to skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez które udzielane jest nam życie Boże.

 

MAŁY KATECHIZM

Główne prawdy wiary 

1.Jest jeden Bóg
2.Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym , który za dobro wynagradza a za zło karze 
3. Są Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch święty .
4 Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna 
6. Łaska Boża jest  do zbawienia koniecznie potrzebna 

 

7 sakramentów świętych :

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia 
4. Pokuta
5.Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

 

7 grzechów głównych :

1. Pycha
2. Chciwość
3. Zazdrość
4. Gniew
5. Nieczystość
6. Łakomstwo
7. Lenistwo

 

5 warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek Sumienia
2 Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie porawy
4. Szczera spowiedź
5. zadość uczynienie Bogu i bliżniemu

 

Uczynki miłosierne co do duszy :

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiąncym dobrze radzić
4.Strapionych pocieszać
5. Krzywdy Cierpliwe znosić
6. Urazy chętnie darować 
7. Modlić się za żywych i umarłych

 

Uczynki miłosierne co do ciała:

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnyc w domu przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7.Umarłych grzebać

 

Nowe przykazania kościelne:

1. W niedziele i święta nakazane uczęstniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekonecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty 
3. przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunie świętą
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźwość od pokarmów mięsnych, w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszyć się o potrzeby  wspólnoty Kościoła

 

Dary Ducha Świętego:

1. Mądrość
2. Rozum
3. Rada
4. Męstwo
5. Umiejętność
6. Pobożność
7.Bojaźń Boża

 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu:

1.Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego
2. Rozpaczać lub wątpić o łasce Boże
3. Sprzeciwiać się uzanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Zazdrościć albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej 
5. Opierać się natchnieniom Bożym
6. Umyślnie zaniedbywać pokute

 

Grzechy godzące wprost w wiarę:

-Niewiara
-Apostazja
-Błędnowierstwo (herezja)
-Obojętność religijna
-Narażanie się na utratę wiary
-Spirytyzm 
-Bałwochwalstwo
-Buddyzm i hinduizm

 

Grzechy przeciw nadziei:

-Zaniedbanie modlitwy
-Niedbalstwo w odmawianiu modlitwy
-Znieważanie Boga przez bluźnierstwo czy świetokradztwo
(Bluźnierstwem jest odgrażanie się Boga, życzenie Mu zła i wrszcie przypisywanie Bogu zła. Jest to tym wiekszy grzech, że Bogu za miłość odpłaca się nienawiścią. Nieświadome wypowiedzenie bluźnierstwa, np. pod wpływem ogromnego bólu- nie posiada charakteru grzechu ciężkiego. Świetokradztwem jest znieważanie osoby lub rzeczy poświęconej Bogu. Jest nim także świadome przyjęcie Komunii św. w stanie grzechu ciężkiego, dobrowolnie zatajenie grzechu ciężkiego przy spowiedzi, znieważanie osób duchownych, miejsca św przez grzeszne zachowanie, używanie naczyń liturgicznych do celów świeckich)

 

Grzechy cudze:

1 Grzech nakazywać
2 Do grzechu ...
3. Na Grzech zezwalać
4. Do grzechu pobudzać
5. Grzech pochwalać
6. Na grzech drugiego milczeć
7. Grzechu nie karać
8. Do grzechu dopomagać 
9. Grzechu innych bronić

 

8 Błogosławieństw :

1. Błogosłowaieni ubodzy w Duchu albowiem do nich należy Królestwo niebieskie
2. Błogosławieni, którzy się smucą albowiem oni będą pocieszeni
3. Błogosławieni, cisi albowiem oni na własność posiadają ziemie
4. Błogosławieni , którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni bęą nasyceni
5. Błogosławieni , miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią
6. Błogosławieni , czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
7. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój , albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Króleswto Boże.

 
  Parafia p.w. NNMP w Wieruszowie Podzamczu